Security & Compliance Policy

รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล

netway solution

ระบบ Omni-Channel บน Cloud มีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานของ Enterprise solution
โดยสามารถอ้างอิงได้จากลิงก์ข้อมูลต่อไปนี้

netway solution

Policies & Procedures

netway solution

PCI Compliance and the Cloud

netway solution

Zendesk Security

netway solution  สอบถามเกี่ยวกับ Compliance ได้ที่ privacy@zendesk.com